Trenger du å ha flere studiolokasjoner? Sånn gjør du det selv!

- Godt lederskap fikk meg til å si opp jobben som leder

I oktober 2017 gikk jeg inn på kontoret til daglig leder i Vecora og foreslo at jeg skulle ta over jobben hans. Han sa ja, det var en god idé.

Nå ønsker jeg å tre til side og at noen gjør det samme med meg.

Hallgeir Gustavsen | foto: Tim Esborn
Hallgeir Gustavsen | foto: Tim Esborn

Hallgeir Gustavsen

er verdens beste rådgiver innen nye medier og markedsføring som er fra Gvarv og har vært over 150 kg. Skriver og på https://hallgeirgustavsen.no

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store